اورنگ خادمی ۱- استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد ۲- دانشجوی سابق دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
ذبیح اله زمانی استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
یونس مستوفی استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
سیامک کلانتری استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
موسی رسولی استادیار گروه مهندسی فضای سبز، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر
چکیده:

چکیده اطلاعات چندانی در خصوص رفتار فیزیولوژیکی پس از برداشت ارقام خرمالوی تولید شده در منطقه کرج و نیز دمای مناسب انبارداری آنها وجود ندارد. در این پژوهش میوه خرمالو ’رقم کرج‘ در مرحله بلوغ فیزیولوژیکی برداشت و توسط تیمارهای آب گرم ۴۵ و ۵۰ درجه سانتی گراد هر یک در سه زمان ۲۰، ۳۰ و ۴۵ دقیقه تیمار شد. همچنین به عنوان شاهد از تیمار آب ۲۵ درجه سانتیگراد در مدت ۳۰ دقیقه استفاده شد. سپس رفتار فیزیولوژیکی میوه­های تیمار شده در طی چهار ماه نگهداری در انبار سرد در دماهای صفر، ۲ و ۵ درجه سانتی گراد ارزیابی شد. نتایج نشان داد که شدت علایمی مانند قهوه­ای شدن سطح میوه، کاهش شدید سفتی بافت، شیوع آلودگی قارچی و کاهش خصوصیات رنگی L*, a*, b* در انبارهای ۲ و ۵ درجه سانتیگراد به مراتب بیشتر از انبار صفر درجه سانتی گراد بوده و بنابراین خرمالوی کرج به دمای صفر درجه سانتیگراد به منظور انبارداری مقاوم می­باشد. از طرفی تیمارهای آب گرم ۴۵ درجه سانتیگراد در زمان­های ۳۰ و ۴۵ دقیقه و آب گرم ۵۰ درجه سانتیگراد در زمان ۲۰ دقیقه در مقایسه با شاهد و آب گرم ۴۵ درجه سانتیگراد در زمان ۲۰ دقیقه، سفتی بافت و خصوصیات رنگی میوه را در هر سه دمای انبارداری به خوبی حفظ و از شیوع آلودگی قارچی ممانعت نمودند. تیمارهای آب گرم ۵۰ درجه سانتیگراد در زمان­های ۳۰ و ۴۵ دقیقه، با وجود حفظ مناسب خصوصیات رنگی برخلاف سایر تیمارهای موثر آب گرم موجب بروز عارضه قهوه­ای شدن سطح میوه گردیده و آلودگی قارچی قابل ملاحظه­ای نیز نشان دادند. بنابراین تیمارهای آب گرم ۴۵ درجه سانتیگراد در زمان­های ۳۰ و ۴۵ دقیقه و آب گرم ۵۰ درجه سانتیگراد در زمان ۲۰ دقیقه تیمارهای قابل توصیه برای افزایش عمر پس از برداشت خرمالوی رقم کرج می­باشند.

دانلود مقاله PDF

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *