لیست سردخانه های استان اصفهان

فکس

تلفن

آدرس

نام مدیر

نام سردخانه

ردیف
۳۳۶۹۴۰۰۱ ۳۳۶۹۰۲۲۰-۲۱ کیلومتر ۲ جاده اصفهان به
نجف آباد،جنب کارخانه قند کامیاب
نصر اصفهانی اباذر ۱
۳۵۷۲۱۹۱۷ جنب شهرک صنعتی جی ستاری جی سرد ۲
۴۵۲۴۴۹۰۲ ۴۵۲۴۴۹۰۰-۲ نرسیده به شاهین شهر استکی بهار ۳
۳۵۷۲۳۳۸۰ ۳۵۷۲۱۲۷۷ شهرک صنعتی جی نصر اصفهانی توحید ۴
۳۵۷۲۳۹۰۴ ۳۵۷۲۲۹۹۱ شهرک صنعتی جی سوادکوهی سرما آفرین جی ۵
۳۵۷۲۱۴۷۴ ۳۵۷۲۱۴۷۱ کیلومتر ۲ جاده اصفهان به
نائین
قضاوی سرما سازان سپاهان ۶
۳۴۵۰۶۲۱۸ ۳۵۷۲۲۷۳۰-۳۳ شهرک صنعتی جی خیابان ۱۱
فرعی هشتم
امیر نصر قائم ۷
۳۳۶۹۰۴۸۶ ۳۳۶۹۰۰۶۰ جاده نجف آباد – روبری قند
کامیاب داخل کوچه
عبدالعلی زارع رضوی ۸
۳۷۷۳۱۰۵۳ ۵۲۳۷۳۳۳۵ شهرک صنعتی مبارکه خیابان
۱۱ فاز ۱
محسن طاهری خلیج ۹
۴۲۲۹۰۰۷۳ ۴۲۲۹۰۰۷۱-۵ شهرک صنعتی ویلاشهر محسن نصر سپاهان بشیر ۱۰
۴۲۲۳۲۷۲۹ ۴۲۲۳۲۷۲۲ جاده نجف آباد گلشهر –
خیابان معلم
مهدیه سپاهان گلدشت ۱۱
۴۲۲۸۲۸۸۳-۴ ۴۲۲۸۲۸۸۲  نجف آباد، جاده
جوردان
خانم ربیعی امیرآباد ۱۲
۳۶۲۶۶۶۴۲ ۴۲۲۵۲۱۲۰ ویلاشهر، شهرک صنعتی حسینی سمیرم سرد ۱۳
۳۳۸۰۱۷۰۴ ۳۳۸۰۳۵۰۵ خیابان ۳۶، شهرک صنعتی
محمودآباد
کمال جانثاری اصفهان سرد ۱۴
۳۳۸۰۲۱۷۶ ۳۳۸۰۲۱۷۵ روبروی پالایشگاه، خیابان
۲۴ چهار راه دوم
رجالی برد اصفهان ۱۵
۳۵۷۲۲۵۵۲ ۳۵۷۲۲۵۵۲ شهرک صنعتی جی خیابان ۱۱ محمد جانثاری بهسرد ۱۶
۳۲۳۳۵۵۸۵ ۳۵۲۲۴۴۰۰ شهرک صنعتی جی خیابان هشتم رومی زاده جی ۱۷
۳۵۷۲۱۹۵۰ ۳۵۷۲۱۹۱۹ شهرک صنعتی جی خیابان ۱۱
نبش فرعی ۶
محمود جانثاری سپاهان سرد ۱۸
۳۵۷۲۱۳۸۴ ۳۵۷۲۱۳۸۵ شهرک صنعتی جی خیابان ۱۱
نبش فرعی ۴
محققیان سپاهان نان ۱۹
۳۲۲۲۹۹۵۸ ۵۲۳۷۳۳۲۶ شهرک صنعتی مبارکه رجائی سپاهان سلامت ۲۰
۳۲۲۲۹۹۵۳ ۳۲۲۲۹۹۵۸ شهرضا، شهرک رازی خیابان
پنجم
رجائی سرما ساز ۲۱
۵۲۳۷۳۰۳۸ ۵۲۳۷۳۳۱۷ شهرک صنعتی مبارکه، فاز ۳
خیابان ۱۰ پلاک ۶
آقایی آقایی ۲۲
۵۴۳۰۰۱۴۲ ۵۴۳۰۰۱۴۱ شهرضا حاج هاشمی شهرضا ۲۳
۵۵۵۴۲۰۴۹ ۵۵۴۲۰۴۹

۵ کیلومتری جاده قم، کاشان روبروی بیمارستان
شهید بهشتی

امین جواهری برفک کاشان ۲۴
۳۶۶۷۲۳۸۰-۱ شهرک رنگسازان، ۲۰
کیلومتری شهرضا
برز مهری نقش جهان ۲۵
۵۲۳۷۳۹۴۴ ۵۲۳۷۳۹۴۵ شهرک صنعتی مبارکه، خیابان
۷ فاز۳ پلاک ۷
افشاری انصار ۲۶
۵۳۳۰۰۲۱۰ ۵۳۳۰۰۲۰۰ نرسیده به شهرضا، جنب
میدان تره بار
قائم مقابی دنا شهرضا ۲۷
۳۵۷۲۲۶۴۵ ۳۵۷۲۲۶۴۶ شهرک صنعتی جی ،خیابان ۱۰
نبش فرعی ۳
داوودی سرد سلامت ۲۸
۹۵۰۱۲۸۵۸ ۹۵۰۱۲۸۵۸ جاده فرودگاه، جنب پل
فرودگاه
فنائی نور ۲۹
۳۲۳۵۲۷۸۷ ۳۹۵۱۴۲۷-۳۰ کیلومتر ۵۰ جاده شیراز،
شهرک رازی ،خیابان ۴
سرخیلی رازی ۳۰
۳۲۳۷۱۰۶۵ ۴۲۵۵۰۱۷۴ حاجی آباد نجف آباد واقف موفق ۳۱
۰۹۱۳۳۱۸۱۶۲۰ کیلومتر ۲۵ جاده شهرضا
مبارکه
مشک فروش اصفهان سردسیر ۳۲
۳۵۷۲۴۵۵۸ ۳۵۷۲۴۵۵۷ شهرک صنعتی جی، خیابان ۱۱
ف ۶ پلاک ۱۷
محمودیان دی ۳۳
۰۹۱۳۱۱۵۸۵۳۸ شهرک صنعتی دهسرخ مبارکه،
نبش خیابان ۶
باقر نصر امین ۳۴
۳۳۸۰۰۴۶۰ ۳۳۸۰۲۴۶۹ شهرک صنعتی محمود آبا د
خیابان ۸
مقدم بهسرد صفه ۳۵
۳۵۵۱۶۰۹۱ ۳۵۵۱۶۰۰۴ رینبیه، مقابل شهرک امام
حسین
قربانی قربانی ۳۶
۰۲۱-۸۸۹۳۶۵۷۳ ۳۵۷۲۴۵۵۰-۲ شهرک صنعتی جی، خیابان ۱۱
، نبش فرعی ۱۰ پلاک ۴
افشاری – ایرج دماوند ۳۷
۳۵۷۲۱۹۴۰ شهرک صنعتی جی، خیابان ۱۱
، نبش فرعی ۷
پایانی جاوید سرد ۳۸
۳۷۵۰۲۴۵۲ ۳۷۵۰۲۴۵۳ شهرک صنعتی رازی، خیابان ۴
پلاک ۴۹۰
هادیان رمضان سلمان ۳۹