مقالات

۰۳مرداد ۱۳۹۴

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﭼﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ CO2، ‬ﮐﺎﻫﺶ اﮐﺴﯿﮋن، زﻣـﺎن‬ ‫ﻧﮕﻬﺪاری ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﮐﺎﻫﺶ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧـﯿﻢ ﮔﺮوﻫـﯽ از‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮات، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺳﯿﺪن ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﺻﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺎﻓﺖ، ارزش ﻏـﺬاﯾﯽ، رﻧـﮓ و‬ ‫… ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ […]

۰۳مرداد ۱۳۹۴

پروژه طراحی سیستم های تبرید و سردخانه تاریخچه و موارد استفاده از تبرید روشهای مختلف تبرید کمپرسورها کندانسوراهی هوایی و آبی اوپراتورها سیستمهای تبرید جذبی مبردها و لوله کشی سیستم تبرید ترموالکتریکی پروژه ضیافت و داده ها پالت چینی و محاسبه حجم محصول تعیین مصالح ساختمانی و محاسبه ضریب کلی انتقال حرارت مجموع بارهای حرارتی […]

۰۱مرداد ۱۳۹۴

نگهداری و افزایش طول عمر محصولات غذایی دغدغه تولید کنندگان صنایع غذایی در سطح جهانی می باشد. یکی از مشکلات نگهداری مواد غذایی, فساد سریع آنها است که عمدتاً بدلیل آلودگی میکرو ارگانیسمی صورت میگیرد. سالیانه میلیاردها تومان جهت از بین بردن حشرات، کپکها و … هزینه می شود و مقدار زیادی از مواد غذایی […]

۲۹تیر ۱۳۹۴

هدف:  به منظور تأمین و ارتقاء سطح ایمنی و حفاظت نیروی کار و همچنین صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور و ایمن سازی محیط کارگاهها و پیشگیری از حوادث منجر به صدمات جانی و خسارات مالی مقررات این آئین نامه به استناد ماده ٨۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است. فصل اول: تعاریف لیفتراک […]

۲۹تیر ۱۳۹۴

ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر‬ ‫دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬   ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ  ‫ﻓﺼﻞ اول:  ‫ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﻨﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ………………………………………………………۱ ‫ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻃﯿﻮر………………………………………………………………………………………………………..۲ ‫ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه دام…………………………………………………………………………………….. ……………………۶ ‫ﮐﺎرﮔﺎه ﻓﺮاوری و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﺧﺎم داﻣﯽ…………………………………………………….۱۱ ‫ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﯿﺮ………………………………………………………………………………..۱۷ ‫ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﺧﺎم داﻣﯽ…………………………………………………….۲۰ ‫ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮراک دام ، ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن …………………………………………………………..۲۳ ‫ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ […]

۲۳تیر ۱۳۹۴

ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﯽ اﻧﺮژی در اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺮژی ‫اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد روﯾﺪادﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ درﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ اﻧﺤﺼﺎری را ﺑﻪ‫ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. دراﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺮد ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻋﻤﺪه ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺑﺨﺸﻬﺎی‫ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص […]

۲۰تیر ۱۳۹۴

از سال ۱۹۷۰ میلادی موضوع انرژی در سر لوحه گفتمان بکارگیری از سرما در نگه داری خوراکی ها به ویژه یخ زده جا داشته است. با محاسبه بهای انرژی شمار دیگری از روش های پاسداری کننده خوراکی ها مانند کنسرو و کمپوت نشان داده است که بهای انرژی صرف شده در فرایند یخ زدن خوراکی […]

۲۹خرداد ۱۳۹۴

با توجه به افزایش استفاده از مواد منجمد و نوجه به این که خرید روزانه مواد برای بسیاری از اماکن بخاطر حجم بالا و نوسانات قیمت مواد امکان پذیر نمی باشد وجود سرد خانه ها ضروری بنظر میرسد. لذا بد نیست که توجهی به بعضی مسائل ساختمانی ایمنی و بهداشتی سرخانه ها داشته باشیم(گزیده ای […]

۱۴اردیبهشت ۱۳۹۴

دستگاههای سرد کننده به علتهای زیاد ممکن است دچار نشتی گردند. این نشتی بیشتر از نقاط اتصال و جوش بروز کرده و باعث کاهش مبرد و روغن در سیستم میگردد که در نهایت کمی سرما و بد کار کردن کمپرسور را به دنبال دارد. به همین جهت لازم است هر چند وقت یک سیستم سرد […]

۲۶فروردین ۱۳۹۴

از جمله مزایای اصلی اواپراتور های انبساط خشک نسبت به نوع مرطوب آن است که احتیاج به شارژ مقدار مبرد کمتری داشته و برگشت روغن به کمپرسور در آنها بهتر و مطمئن تر صورت می گیرد . همچنین امکان صدمه دیدن اواپراتور به علت یخ زدن مایع خنک شونده در این اواپراتورها ، به مراتب […]