لیست سردخانه های استان اصفهان

آدرس

نام مدیر

نام سردخانه

ردیف
کیلومتر ۲ جاده اصفهان به نجف آباد،جنب کارخانه قند کامیاب نصر اصفهانی اباذر ۱
جنب شهرک صنعتی جی ستاری جی سرد ۲
نرسیده به شاهین شهر استکی بهار ۳
شهرک صنعتی جی نصر اصفهانی توحید ۴
شهرک صنعتی جی سوادکوهی سرما آفرین جی ۵
جاده قهدریجان به رحمت آباد، انبار سرد محصولات کشاورزی نصر اصفهانی میوه پرداز ۶
شهرک صنعتی جی خیابان  ۱۱ فرعی هشتم
امیر نصر قائم ۷
جاده نجف آباد – روبری قند کامیاب داخل کوچه عبدالعلی زارع رضوی ۸
شهرک صنعتی مبارکه خیابان ۱۱ فاز ۱ محسن طاهری خلیج ۹
شهرک صنعتی ویلاشهر محسن نصر سپاهان بشیر ۱۰
جاده نجف آباد گلشهر –
خیابان معلم
مهدیه سپاهان گلدشت ۱۱
نجف آباد، جاده
جوردان
خانم ربیعی امیرآباد ۱۲
ویلاشهر، شهرک صنعتی حسینی سمیرم سرد ۱۳
خیابان ۳۶، شهرک صنعتی
محمودآباد
کمال جانثاری اصفهان سرد ۱۴
روبروی پالایشگاه، خیابان
۲۴ چهار راه دوم
رجالی برد اصفهان ۱۵
شهرک صنعتی جی خیابان ۱۱ محمد جانثاری بهسرد ۱۶
شهرک صنعتی جی خیابان هشتم رومی زاده جی ۱۷
شهرک صنعتی جی خیابان ۱۱
نبش فرعی ۶
محمود جانثاری سپاهان سرد ۱۸
شهرک صنعتی جی خیابان ۱۱
نبش فرعی ۴
محققیان سپاهان نان ۱۹
شهرک صنعتی مبارکه رجائی سپاهان سلامت ۲۰
شهرضا، شهرک رازی خیابان
پنجم
رجائی سرما ساز ۲۱
شهرک صنعتی مبارکه، فاز ۳
خیابان ۱۰ پلاک ۶
آقایی آقایی ۲۲
شهرضا حاج هاشمی شهرضا ۲۳

۵ کیلومتری جاده قم، کاشان روبروی بیمارستان
شهید بهشتی

امین جواهری برفک کاشان ۲۴
شهرک رنگسازان، ۲۰
کیلومتری شهرضا
برز مهری نقش جهان ۲۵
شهرک صنعتی مبارکه، خیابان
۷ فاز۳ پلاک ۷
افشاری انصار ۲۶
نرسیده به شهرضا، جنب
میدان تره بار
قائم مقابی دنا شهرضا ۲۷
شهرک صنعتی جی ،خیابان ۱۰
نبش فرعی ۳
داوودی سرد سلامت ۲۸
جاده فرودگاه، جنب پل
فرودگاه
فنائی نور ۲۹
کیلومتر ۵۰ جاده شیراز،
شهرک رازی ،خیابان ۴
سرخیلی رازی ۳۰
حاجی آباد نجف آباد واقف موفق ۳۱
کیلومتر ۲۵ جاده شهرضا
مبارکه
مشک فروش اصفهان سردسیر ۳۲
شهرک صنعتی جی، خیابان ۱۱
ف ۶ پلاک ۱۷
محمودیان دی ۳۳
شهرک صنعتی دهسرخ مبارکه،
نبش خیابان ۶
باقر نصر امین ۳۴
شهرک صنعتی محمود آبا د
خیابان ۸
مقدم بهسرد صفه ۳۵
رینبیه، مقابل شهرک امام
حسین
قربانی قربانی ۳۶
شهرک صنعتی جی، خیابان ۱۱
، نبش فرعی ۱۰ پلاک ۴
افشاری – ایرج دماوند ۳۷
شهرک صنعتی جی، خیابان ۱۱
، نبش فرعی ۷
پایانی جاوید سرد ۳۸
شهرک صنعتی رازی، خیابان ۴
پلاک ۴۹۰
هادیان رمضان سلمان ۳۹
کیلومتر ۲ جاده اصفهان به
نائین
قضاوی سرما سازان سپاهان ۴۰