آرشیو برچسب ها : ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ

برداشت و حمل و نقل میوه ها. موزهای کاشته شده به طور کامل نمی رسند، اما در صورت رسیدن، خراب شدن میوه در حین حمل و نقل به سرعت اتفاق می افتد که اجازه نمی دهد آنها از محل رشد خود به مناطق دورافتاده فروش منتقل شوند. موز زمانی برداشت می شود که میوه قابلیت […]

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﭼﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ CO2، ‬ﮐﺎﻫﺶ اﮐﺴﯿﮋن، زﻣـﺎن‬ ‫ﻧﮕﻬﺪاری ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﮐﺎﻫﺶ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧـﯿﻢ ﮔﺮوﻫـﯽ از‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮات، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺳﯿﺪن ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﺻﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺎﻓﺖ، ارزش ﻏـﺬاﯾﯽ، رﻧـﮓ و‬ ‫… ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ […]