آرشیو برچسب ها : سردخانه

میوه های آبدار و معطر کیوی دارای کیفیت های خاصی هستند که به قطر ۵ سانتی متر و وزن ۱۲۰ گرم می رسد، گوشت آنها آبدار، سبز رنگ، با دانه های سیاه رنگ، پوشیده از پوست نازک سبز یا قهوه ای با بلوغ است. فناوری های نوین فرآوری و حمل و نقل در تمام طول […]

برخی از میوه های نیمه گرمسیری و گرمسیری می توانند تا ۵ ماه دوام بیاورند. پریکارپ مرکبات پوشاننده میوه دو لایه است. لایه بیرونی (فلاودو)، سرشار از اسانس‌هایی است که عطر مناسبی به میوه می‌دهد، رنگی روشن دارد. آلبدو (لایه داخلی) دارای ساختار شل، رنگ سفید و در مجاورت پالپ است. در مرکز پالپ، متشکل […]

ویژگی بارز میوه های هسته دار را می توان از نام آنها حدس زد. گوشت آنها آبدار، لطیف، پوشیده از پوست نازک است که یا دارای یک لایه موم است یا پوششی به شکل کرک است. این دسته شامل محبوب ترین محصولات پس از درخت سیب، گیلاس و آلو، و همچنین گیلاس، زردآلو، گیلاس، آلو […]

گلابی در مناطقی با آب و هوای معتدل کشت می شود. گلابی با توجه به دوره رسیدن و مصرف به انواع تابستانی، پاییزه و زمستانه تقسیم می شود. ویژگی های هر گروه تفاوت های آشکاری دارد. گونه های تابستانی در تیر و اوایل مرداد به بلوغ می رسند، پس از ۱۴-۲۱ روز بیش از حد […]

عوامل موثر بر حفظ کیفیت: وابستگی انواع. مدت نگهداری سیب به مدت زمان رسیدن پس از برداشت بستگی دارد. انواع تابستانی به مدت ۱-۲ هفته، انواع پاییز – ۲-۳ ماه، گونه های زمستانی – تا ۷-۹ ماه ذخیره می شوند. این تفاوت همچنین در مقاومت های مختلف در برابر بیماری های میکروبیولوژیکی (پوسیدگی دلمه، آبی، […]

حفظ دما و رطوبت به حفظ محصول کمک می کند. اما اگر هنگام رشد و چیدن سیب قوانین را زیر پا بگذارید، هیچ چیز کمکی نخواهد کرد. بیایید ببینیم که ماندگاری به چه چیزی بستگی دارد.  ماندگاری سیب با تنوع آن تعیین می شود پس از برداشت، سیب ها می رسند. مدت زمان این دوره […]

سردخانه پدیده جدیدی نیست. ما مدت‌ها قبل از اختراع یخچال‌ها و فریزرها، مواد غذایی را در دمای سرد نگهداری می‌کردیم، با این درک که با سرد نگه‌داشتن محصولات، ماندگاری بیشتری داشته و کیفیت (و ایمنی آن) حفظ می‌شود. اما البته، اکنون دیگر از یخ‌خانه‌ها و اتاقک‌های ویکتوریایی برای خنک نگه داشتن کالاها استفاده نمی‌کنیم. ذخیره […]

ذخیره سرد برای میوه و سبزیجات موضوعی بخصوصی است زیرا عوامل زیادی از جمله سن و منشا  محصول وجود دارد که می تواند بر نحوه ذخیره سازی محصول تازه تأثیر بگذارد. این راهنما بررسی می کند که چرا شما باید از انبار سرد برای تهیه و توزیع محصولات تازه خود استفاده کنید و مهمترین عواملی […]

‫دﻣﺎ: دﻣﺎ اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺮ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ. زﯾﺮا ﻧﮕﻬﺪاری در ﺳﺮﻣﺎ در اﺻﻞ ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣـﺮارت‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آن در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎی ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪه ﺑـﺮای ﻣﺤﺼـﻮﻻت‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺣﻔﻆ آن در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ:‬ ‫۱- ﺗﻨﻔﺲ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ.‬ ‫۲- […]

ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﯽ اﻧﺮژی در اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺮژی ‫اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد روﯾﺪادﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ درﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ اﻧﺤﺼﺎری را ﺑﻪ‫ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. دراﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺮد ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻋﻤﺪه ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺑﺨﺸﻬﺎی‫ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص […]

  • 1
  • 2