مقاله های مرتبط با سردخانه

۲۳بهمن ۱۳۹۸

مقدمه:این مبحث به بیماری های پس از برداشت که شامل کلیه آلودگی های قارچی می باشد می پردازد و سعی شده است با نمایش عکس ها و جدول تمام نشانه ها و مقایسها انجام گیرد. کپک آبی: کپک آبی (پنی سیلیوم اکسپنسوم) یک بیماری قارچی پس از برداشت می باشد این بیماری برای مصارف تازه […]

۰۴دی ۱۳۹۷

در مغازه ها و ویترینهای عرضه میوه و سبزی به خاطر پایین بودن رطوبت و دمای بالا مخصوصا دراکثر نقاط  کشور ایران برای تاز و شاداب بودن  میوها و سبزیجات بهتر است رطوبت محیط افزایش یافته و دما کنترل گردد (روش تولید رطوبت به صورت التراسونیک (Ultrasonic)) تا هم بخاطر افت آب میوه و سبزی […]

۲۲آبان ۱۳۹۵

اورنگ خادمی ۱- استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد ۲- دانشجوی سابق دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران ذبیح اله زمانی استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران یونس مستوفی استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران سیامک کلانتری استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه […]

۰۴آبان ۱۳۹۵

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) می‌باشد. تدوین استاندارد در رشته‌های مختلف توسط کمیسیون‌های فنی مرکب از کار‌شناسان مؤسسه، صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه […]

۲۴شهریور ۱۳۹۵

ﻫﺪف از ﺗﺪوﻳﻦ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اراﺋﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺳـﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑـﺮای ﮔﺮدش ﻫﻮا، ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺮدش ﻫﻮا و ﻧـﺮخ ، ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﻮراﻛﻲ ﻫﺎ، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺎ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی:دﻣﺎ، دﻣﻪ)رﻃﻮﺑﺖ (ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻪ درﺑﺎره ﺧﻮراﻛﻲ ﻫﺎی ﺧﺮاب ﺷﺪﻧﻲ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺮ، زﻳﺮﺻﻔﺮ و دو  ،ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻫﻮا ﻣﺪاره ﻛﺎرﺑﺮد دارد  […]

۲۴شهریور ۱۳۹۵

چاپ اول   موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی است در ایران که بر طبق قانون میتواند استاندارد رسمی فرآورده‏ها را تعیین و تدوین و اجرای آنها را با کسب موافقت شورایعالی استاندارد اجباری اعلام نماید. وظایف و هدفهای موسسه عبارتست از: ( تعیین، تدوین و نشر […]

۲۴شهریور ۱۳۹۵

در این آئین کار راهکارهای برداشت، جورکردن، بسته بندی، جابجایی و ترابری به سردخانه، مدت و شرایط نگهداری در سردخانه، شرایط خروج از سردخانه به منظور نگهداری هرچه بیشتر ویژگیهای به در خارج از فصل تدوین شده است. دانلود فایل pdf   — مکمل ———————- شماره استاندارد: ۲۸۰ به -ویژگیها و روشهای آزمون

۱۷شهریور ۱۳۹۵

گاز اتیلن (C2H4) ترکیبی از گازی آلی است که ساده‌ترین ساختار شیمیایی آلکن را دارند (آلکن‌ها حاوی پیوند دوگانه کربن-کربن هستند). گازاتیلن تجاری‌ترین ترکیب آلی است که در جهان تولید و در بسیاری از کاربردهای صنعتی استفاده می‌شود. اتیلن همچنین گاز هورمون گیاهی است. تاثیرات هورمونی گاز اتیلن بر رشد عمومی گیاهان در سال ۱۸۶۴ […]

۲۲خرداد ۱۳۹۵

هلو از خانواده گل سرخیان است که گوشت میوه آن به رنگ های سرخ، ارغوانی، زرد، سفید و آمیخته ای از این رنگها بوده و به مصرف خوراکی انسان می رسد. این فرآورده با نام علمی سیب ایرانی در دنیا شناخته می شود، در کشور سه رقم هلو به نام های آلبرتا، حاجی کاظمی و […]

۲۹آذر ۱۳۹۴

چاپ اول موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی است در ایران که بر طبق قانون می‌تواند استاندارد رسمی فرآورده‏‌ها را تعیین و تدوین و اجرای آن‌ها را با کسب موافقت شورایعالی استاندارد اجباری اعلام نماید. وظایف و هدفهای موسسه عبارتست از: (تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی […]